Spring naar content

‘Weer Thuis’ verbetert doorstroom vanuit beschermd wonen

Cliënten die uitstromen uit beschermd wonen naar een zelfstandige passende woning, terwijl de woningmarkt op slot zit. Dat is geen sinecure. Het landelijke actieprogramma ‘Weer Thuis’ moet ervoor zorgen dat cliënten wel doorstromen naar een eigen woning. Kwintes doet onder andere in Flevoland mee aan dit programma.

‘Kwintes heeft er veel belang bij dat cliënten goed kunnen uitstromen naar een eigen woning. Alleen dan kunnen ze zich ontwikkelen naar zelfstandigheid’, benadrukt Ari Boersma, bij Kwintes accountmanager voor de regio Flevoland. ‘Maar die uitstroom is alleen mogelijk als er voldoende woningen in de wijk beschikbaar zijn. Met een woningmarkt die op slot zit, gaat dat niet lukken.’ Daarom is hij blij met het actieprogramma ‘Weer Thuis’, waarin Kwintes samen met het Leger des Heils, woningcorporaties en gemeenten zoekt naar oplossingen om de doorstroom te verbeteren.

Woningen verdelen

Het zijn lastige tijden voor woningcorporaties, weet Erwin van Leeuwen, landelijk projectleider ‘Weer Thuis’ in Flevoland. ‘Corporaties willen wel kwetsbare mensen in de wijk onderbrengen, maar weten niet waar ze de woningen vandaan moeten halen. De vraag naar sociale huurwoningen is groter dan het aanbod, en het aantal urgente aanvragen stijgt. Toen ik als projectleider begon, hadden corporaties nooit met elkaar gesproken over een thema als wonen in de wijk. Met ‘Weer Thuis’ gebeurde dat meteen in een groter verband. Hoe kan de doorstroming beter, hoe kan het anders? Ondanks de krapte op de woningmarkt komen er elke week wel degelijk woningen vrij – de vraag is hoe je die verdeelt. Bij ‘Weer Thuis’ buigen corporaties zich samen met de gemeente en zorginstanties over die vraag.’

Meer mogelijk

Ari benadrukt dat Kwintes al intensief samenwerkte met woningcorporaties. ‘Maar op deze schaal en met ook de gemeente erbij is er zoveel meer mogelijk. We voeren zowel bestuurlijk, tactisch als lokaal uitvoerend overleg. Gemeenten kijken onder andere naar urgentiebeleid en beschikkingen, woningcorporaties naar passende woningen en locaties, zorginstanties naar de ondersteuning van hun cliënten in de maatschappelijke opvang en bij beschermd wonen. Ik heb er vertrouwen in dat deze aanpak de doorstroom verbetert. En als partners bij ‘Weer Thuis’ spreken we ook over de fase erna, als cliënten van Kwintes en het Leger des Heils in de wijk wonen. Over hoe het regionale zorglandschap daarvoor ingericht moet zijn. Met community-support en opbouwwerk bijvoorbeeld, naast de al aanwezige wijkteams en welzijnspartners.’

Uitstroomtafel

Eén van de concrete resultaten van ‘Weer Thuis’ in Flevoland is de uitstroomtafel die soepele uitstroom bevordert. Hier gaan zorginstanties, woningbouwcorporaties en gemeente aan tafel om samen te kijken naar wat de cliënt nodig heeft. Welke huisvesting is geschikt voor deze persoon? Is er een goede complexbeheerder nodig? Waar komt een geschikte woning vrij? Wanneer is de beschikking nodig? Erwin: ‘Dankzij ‘Weer Thuis’ kunnen partijen zo’n uitstroomtafel sneller in de lucht krijgen dan anders, ondanks protocollen en procedures. Als het goed is, is de uitstroomtafel vanaf september 2020 een feit. Maar in de tussentijd wordt alvast wel zoveel mogelijk volgens deze methode gewerkt.’