Spring naar content

‘De sleutel tot succesvol samenwerken is inlevingsvermogen’

Met ingang van december 2019 nam bestuurder Ineke van Hooff het stokje over van Jan Willem van Zuthem als voorzitter van de Raad van Bestuur. Hoe kijkt ze naar deze woelige tijden voor hulpverleners, gemeenten en samenleving?

Je kwam vier jaar geleden binnen bij Kwintes. Wat voor organisatie trof je aan?

‘Een heel positieve. In de kennismakingsgesprekken en meeloopsessies sprak en zag ik medewerkers die zich enorm betrokken voelen bij hun werk en hun cliënten. Ze vonden hun werk zichtbaar leuk en waren er goed in. Dat is nu vier jaar later gelukkig niet anders. Ondanks alle veranderingen in de hulpverlening en de complexiteit van de steeds zwaardere doelgroep, blijft de focus van deze medewerkers op de cliënt. Hun reactie is: hoe kan ik deze mensen goede zorg blijven bieden?’

Wat zijn belangrijke thema’s voor de organisatie?

‘De afbouw van beschermd wonen. De ambulantisering van de zorg. De verdergaande samenwerking met gemeenten en verzekeraars. En ook de veranderingen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). We doen ons uiterste best om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden en structurele oplossingen te bedenken. Intern en met alle denkbare partners, zoals woningcorporaties, andere zorginstanties, gemeenten, politie en handhaving. Daarbij hoort ook dat we experimenteren met slimme digitale oplossingen die het wonen in de wijk ondersteunen. In ons Innovatielab draaien we interessante pilots, onder andere met alerts voor de inname van medicijnen.’

De doelgroep van Kwintes wordt steeds complexer, hoe ga je daarmee om?

‘We zijn bezig met een kennisslag. Zo willen we zorgen dat medewerkers beter hun kennis en creatieve oplossingen kunnen delen binnen de organisatie. Als het ene team wat slims bedenkt, moet een ander team daarmee ook zijn voordeel kunnen doen. En we kijken naar de toolbox met methodieken waaruit medewerkers kunnen putten. Zodat ze goed toegerust zijn op die zwaardere doelgroepen. Daar hoort ook bij dat we extra inzetten op opleidingen.’

Kwintes wil financiers meer inzicht geven in het werk en de omvang daarvan. Hoe pak je dat aan?

‘In 2019 hebben we ons urenregistratiesysteem beter ingericht om financiers meer inzicht te geven. We sporen onze mensen aan om hun werkzaamheden zorgvuldiger te registeren. Dat moet voor álle medewerkers een onderdeel worden van hun werkroutine. Met de inzichten die deze data gaat opleveren, kunnen we bijvoorbeeld effectievere gesprekken voeren met onze financiers.’

Het zijn dynamische tijden voor de hulpverlening. Wat zijn je zorgen?

‘Mijn grootste zorg is dat gemeenten te weinig geld van het Rijk krijgen om hun opdracht goed te kunnen uitvoeren. De realiteit is dat er minder geld beschikbaar is, en dat maakt goed samenwerken in de regio extra belangrijk. Gemeente, woningcorporaties en hulpverlening moeten sámen tot zo goed mogelijke oplossingen zien te komen. In 2019 zijn zo in verschillende regio’s al mooie resultaten geboekt. Een aantal voorbeelden laten we zien in ons Jaarbeeld 2019. De sleutel is, volgens mij, inlevingsvermogen. Als partners zich kunnen inleven in elkaar en de cliënt, dan kun je samen succes boeken.’

Als hulpverlenende instantie zie je veel ontwikkelingen als eerste. Hoe zorg je ervoor dat die kennis de landelijke overheid bereikt?

‘Door op verschillende niveaus mee te praten. Zo ben ik voorzitter van brancheorganisatie Valente, waar we bepaalde zorgen maar ook kansen op de landelijke agenda kunnen krijgen. Als brancheorganisatie hebben we door gezamenlijk stelling te nemen meer zeggingskracht. Op bepaalde thema’s – zoals dakloosheid, opvang en huisvesting van kwetsbare mensen – vraagt het Rijk ook expliciet om de mening van Valente.’

Wat vind je de richting die de samenleving op gaat? Wat is nog nodig voor een inclusieve samenleving?

‘Ik heb wel wat moeite met de discussie rond verwarde mensen – voor hen lijkt steeds minder geduld te zijn, en minder ruimte. Die verharding maakt een ontwikkeling als wonen in de wijk lastig. Maar daar ligt ook een opdracht voor Kwintes: zorgen dat onze cliënten klaar zijn om een goede buur te zijn, dat ze ook in de wijk goed begeleid worden en dat we goed contact hebben met woningcorporaties. Wel is de toon van de discussie vaak harder dan de werkelijkheid. Dan zie je dat het zich vanzelf wel oplost als mensen met elkaar in contact komen. De dorpse samenleving met deuren die niet op slot hoeven, waar een groeiende groep mensen naar terug wil, daar geloof ik niet zo in. Vroeger was niet alles beter. We moeten als samenleving op zoek naar een nieuwe vorm van samenleven die aansluit bij déze tijd. En Kwintes levert daar graag een bijdrage aan!’